Statut

STATUT

ZWIĄZKU WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

Art. 1

Stowarzyszenie działa pod nazwą : Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, zwane w dalszych postanowieniach Statutu – „Związkiem” .

Art. 2

1. Związek jest patriotyczną, demokratyczną i samorządną organizacją społeczną.

2. Związek wykonuje zadania statutowe o charakterze użyteczności publicznej w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, kierując się postanowieniami ustawy: o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24.04.2003 r. / Dz. U. Nr 96, poz. 873/, wspiera formy wychowawcze, popularyzuje dorobek oręża polskiego, a w szczególności dorobek historyczny ludowego Wojska Polskiego na wschodzie.

Art. 3

1. Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 20 poz. 104, z 2001 r., Nr 79 poz. 855 jednolity tekst ze zm.), innych ustaw oraz postanowień niniejszego Statutu.

2. Związek posiada osobowość prawną. Działaniem swym obejmuje Rzeczpospolitą Polską.

3. Związek jest członkiem zwyczajnym Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Związek utrzymuje kontakty z międzynarodowymi stowarzyszeniami i organizacjami żołnierzy w stanie spoczynku i rezerwy na Wschodzie i na Zachodzie.

5. Siedzibą naczelnych władz Związku jest miasto stołeczne Warszawa. Związek jest powołany na czas nieokreślony. Rok statutowy Związku pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Art. 4

 1. Znakiem Związku są trzy orły: piastowski orzeł 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, orzeł Wojska Polskiego bez korony oraz wojskowy orzeł z koroną.

 2. Związek używa symboli, odznak i pieczęci, akceptowanych uchwałą Zarządu. Głównego Związku, według wzorów zgodnych z przepisami prawa.

Art. 5

 1. Związek powołuje uchwałą jednostki organizacyjne:

 1. a) Zarząd Główny – Oddziały Wojewódzkie;

b) Zarząd Wojewódzki – Oddziały Powiatowe oraz Gminne (gdy nie ma ogniwa powiatowego);

c) Zarząd Powiatowy – Oddział Gminny oraz Koła (gdy nie ma ogniwa gminnego);

d) Oddział Gminny – Koła;

e) Koła powoływane są z własnej inicjatywy przez Zarząd Powiatowy lub Zarząd Gminny gdy jest co najmniej 5 członków zwyczajnych.

f) jednostki organizacyjne przyjmują nazwy: np. Wojewódzki Oddział Świętokrzyski, Powiatowy Oddział Grójecki, Gminny Oddział w Stąporkowie, Miejski Oddział w Końskich, Koło w Radzyniu.

 1. Sposób powoływania jednostek organizacyjnych Związku, ich struktury i skład określają postanowienia Rozdziału IV niniejszego Statutu.

 2. Zarządy Wojewódzkie mogą uzyskać osobowość prawną w trybie i na zasadach obowiązujących przepisów, po uzyskaniu zgody Zarządu Głównego Związku w formie uchwały.

Art. 6

 1. Zarząd Główny Związku oraz zarządy: wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne mogą posiadać sztandary organizacyjne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 2. Wymienione w art. 6 jednostki organizacyjne mogą przyjmować nazwy:

a) imiona – symbole chwały oręża polskiego;

b) imiona – nazwy związane z regionami.

Art. 7

 1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych, w szczególności w formie:

a) wydzielonych zakładów samodzielnie sporządzających bilans;

b) innych jednostek organizacyjnych.

 1. Przedmiot prowadzonej przez Związek działalności gospodarczej określa Zarząd

Główny Związku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Art. 8

 1. Związek opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków.

 2. W celu prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudnić pracowników.

 3. Zarząd Główny Związku określa w regulaminie strukturę organizacyjną, stanowisko pracy i zadania osób zatrudnionych.

Rozdział II

Cele Związku i sposób ich realizacji

Art. 9

Celem Związku jest :

 1. Dobro Państwa Polskiego, umacnianie jego integralności, suwerenności oraz sił obronnych.

 2. Obrona godności, honoru i dobrego imienia żołnierza Wojska Polskiego.

 3. Kultywowanie chlubnych patriotycznych i demokratycznych tradycji ludowego Wojska Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego udziału w wyzwoleniu Polski spod okupacji hitlerowskiej, w umacnianiu siły obronnej państwa, w odbudowie kraju ze zniszczeń wojennych i rozbudowie potencjału gospodarczego, nauki i kultury.

 4. Przeciwdziałanie dzieleniu polskich żołnierzy oraz zapewnieniu równego i godnego poszanowania ich, niezależnie od tego pod jakimi sztandarami służyli Ojczyźnie i walczyli o jej niepodległość.

 5. Integrowanie żołnierzy rezerwy i w stanie spoczynku Wojska Polskiego, uczestników formacji partyzanckich, pogłębianie koleżeństwa i wzajemnego szacunku, pogłębianie współpracy regionalnej i między regionami, a także działanie na rzecz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów między ludzkich;

 6. Inspirowanie badań naukowych z historii oręża polskiego, dziedzictwa bojowego Wojska Polskiego utworzonego na wschodzie, ze szczególnym uwzględnieniem okresu polskiej wojny domowej oraz procesów odbudowy i rozbudowy kraju.

 7. Przeciwstawianie się zakłamywaniu historii i tradycji Wojska Polskiego utworzonego na wschodzie oraz domaganie się na drodze legalizmu, rzetelnego, zgodnego z prawdą i faktami przedstawiania działalności tego Wojska Polskiego w publicznych środkach masowego przekazu, publikacjach państwowych i podręcznikach szkolnych.

 8. Inspirowanie twórczości wspomnień, opracowań na temat uczestnictwa w walce z okupantem, w polskiej wojnie domowej z lat 1944 – 1950 oraz procesie odbudowy i rozbudowy kraju.

 9. Aktywizowanie opinii społecznej do legalnego przeciwdziałania aktom wandalizmu dokonywanym wobec grobów poległych żołnierzy, a także niszczeniu pomników i tablic pamiątkowych, miejsc uświęconych krwią żołnierską, bezzasadnym zmianom patronów szkół, jednostek wojskowych, instytutów i zakładów pracy oraz nazw placów, skwerów i ulic.

 10. Pogłębianie więzi i solidarności żołnierskiej pomiędzy członkami Związku a żołnierzami służby czynnej Wojska Polskiego.

 11. Popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy o aktualnych problemach obronności kraju oraz kształtowanie patriotyzmu i pozytywnego stosunku młodzieży do służby wojskowej i zadań obronnych kraju.

 12. Powodowanie należytej troski władz państwowych o właściwe, zgodne z konwencjami międzynarodowymi i przepisami Unii Europejskiej przestrzeganie praw człowieka i swobód obywatelskich oraz rozwiązywanie problemów socjalno-bytowych członków Związku, w tym emerytów i rencistów wojskowych i ich rodzin.

 13. Organizowanie pomocy i różnych form samopomocy materialnej, moralnej dla bezrobotnych, chorych członków Związku ich rodzin. Rzecznictwo i reprezentacja członków Związku wobec organów administracji publicznej oraz pomoc w realizacji zadań statutowych.

Art. 10

Związek swoje cele realizuje przez:

1)organizowanie spotkań, zebrań, narad, konferencji, sympozjów i zjazdów członków;

2) urządzanie uroczystości z okazji rocznic, ważnych wydarzeń z historii oręża polskiego, zwłaszcza Wojska Polskiego utworzonego na wschodzie i lewicowych formacji zbrojnych;

3) odbywanie spotkań członków Związku z młodzieżą celem upowszechniania wiedzy o czynie zbrojnym Wojska Polskiego utworzonego na wschodzie i jego dokonań w sferze gospodarki nauki, kultury i zadań obronnych państwa;

4)pomoc w publikowaniu wspomnień żołnierskich weteranów lewicowych formacji partyzanckich i Wojska Polskiego utworzonego na wschodzie;

5) współorganizowanie konferencji historycznych i seminariów z Instytutem Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego, poświęconych dziejom oręża polskiego oraz pomoc w publikowaniu i kolportażu jego twórczego dorobku;

6)opieka i pomoc w podnoszeniu wartości organu prasowego Związku, publikowanie na jego łamach poglądów i opinii władz Związku, jego członków i sympatyków oraz zwiększanie zasięgu jego oddziaływania na pozazwiązkowe środowiska społeczne;

7)współdziałanie z Radą Ochrony Miejsc Pamięci Walki i Męczeństwa na rzecz opieki nad miejscami pamięci narodowej i mogiłami żołnierzy Wojska Polskiego oraz sojuszniczych armii koalicyjnych;

8)udział w organizowanych przez władze wojskowe i państwowe uroczystościach o charakterze patriotycznym;

9)podejmowanie akcji protestacyjnych i innych legalnych akcji przeciwko zakłamywaniu historii Wojska Polskiego utworzonego na wschodzie, szkalowaniu jego dowódców oraz niszczeniu pomników i tablic pamiątkowych, a także zmianom patronów szkół, jednostek wojskowych, zakładów pracy nazw ulic itp.;

10)zapewnienie pomocy prawnej członkom Związku i ich rodzinom, zwłaszcza obrony godności weteranów walki i służby oraz zabieganie o ustanowienie sprawiedliwej ustawy kombatanckiej, w której wykreślona będzie zasada nierównego traktowania i zbiorowej odpowiedzialności;

11)opieka i pomoc najbardziej potrzebującym wsparcia członkom Związku w miarę posiadanych możliwości. Wspieranie działalności Fundacji Pomocy Weteranom Wojska Polskiego. Występowanie do Wojskowych Biur Emerytalnych i Ośrodków Pomocy Społecznej z odpowiednimi wnioskami o udzielenie pomocy materialnej członkom Związku.

12)podejmowanie działań, wspólnie z zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami żołnierzy i funkcjonariuszy, celem zapewnienia ich członkom sprawiedliwego systemu emerytalnego i rentowego wraz z opieką zdrowotną.

Art. 11

 1. Działalność określona w art.2 ust.2,art. 9 i 10 jest wyłącznie działalnością statutową Związku i prowadzona jest jako działalność nieodpłatna.

Art. 12

Do realizacji swoich celów Związek może podpisywać umowy z organami administracji publicznej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, sponsorami i innymi na finansowanie zadań zleconych przez nie i realizację zadań statutowych.

Art. 13

Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych na realizację celów statutowych, którymi zgodnie z art. 77 ust 2 Statutu są: składki członkowskie, dotacje, darowizny, zapisy, subwencje i działalność gospodarcza.

Rozdział III

 

Członkowie Związku ich prawa i obowiązki
Art. 14

Członkowie Związku dzielą się na : zwyczajnych, honorowych, podopiecznych i wspierających.

Art. 15

1. Członkiem Związku może być obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych nie pozbawiony praw publicznych będący żołnierzem w stanie spoczynku lub rezerwy niezależnie od stopnia wojskowego, który:

 1. należał do polskich formacji partyzanckich;

 2. służył w oddziałach odrodzonego Wojska Polskiego, Wojska Polskiego utworzonego na wschodzie i Wojska Polskiego po 1989 roku;

 3. złożył pisemną deklarację o przystąpieniu do Związku;

 4. bieżąco opłaca składki członkowskie.

2. Członka zwyczajnego przyjmuje Koło na zebraniu członków w drodze uchwały.

Art. 16

 1. Członkiem podopiecznym Związku mogą być wdowy i sieroty po zmarłych członkach Związku i żołnierzach uprawnionych do wstąpienia w jego szeregi oraz osoby związana z Wojskiem Polskim przez pracę zawodową w sferze obronności kraju, akceptujące cele Związku.

2. Członka podopiecznego przyjmuje Koło na żebraniu członków.

Art. 17

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która akceptuje cele

statutowe Związku i zadeklarowała pomoc w realizacji tych celów.

 1. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Koła, Gminny, Miejski, Powiatowy,

Wojewódzki lub Zarząd Główny Związku w drodze uchwały.

Art. 18

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Związku,

 2. uczestniczyć we wszystkich formach działalności Związku

Art. 19

Członek: honorowy, podopieczny i wspierający ma prawo członka zwyczajnego

za wyjątkiem praw wymienionych w art. 18 ust. 1 Statutu.

Art. 20

Godność członka honorowego nadaje Krajowy Zjazd Delegatów Związku, na wniosek

Zarządu Głównego, osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla społeczeństwa,

obronności kraju oraz Związku.

Art. 21
 1. Członek zwyczajny Związku jest zobowiązany:

 1. rzetelnie wypełniać swe powinności obywatelskie i społeczne;

 2. brać czynny udział w realizacji programu Związku i uchwał władz Związku;

 3. przestrzegać postanowień Statutu Związku;

 4. popularyzować działalność Związku jego organu prasowego i zabiegać o pozyskiwanie nowych członków;

 5. dbać o dobre imię i honor Związku;

 6. regularnie opłacać składki członkowskie.

 1. Członkowie Związku przy wzajemnym zwracaniu się do siebie podczas oficjalnych

zebrań i spotkań powinni stosować formę „ Kolega”, „Koleżanka ”.

Art. 22

 1. Członkowie za aktywny udział w realizacji celów Związku mogą być wyróżniani:

 1. dyplomem uznania;

 2. odznaką „Zasłużony dla Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego” ;

 3. odznaka honorową Związku: „ Krzyż Ludowego Wojska Polskiego;

 4. wpisem do „ Księgi Zasłużonych dla Związku lub Zarządu Wojewódzkiego;

 5. wystąpieniem władz Związku do organów państwowych i wojskowych o odznaczenie, a także o awans do kolejnego stopnia wojskowego w ramach obowiązujących przepisów.

 1. Zasady wyróżniania ustala Zarząd Główny Związku.

 2. Odznaką honorową Związku „Krzyż Ludowego Wojska Polskiego” mogą być wyróżniane również osoby nie będące członkami Związku.

 3. Wyróżnienia pkreślone w ust. 1 lit. b) i c) mogą być nadawane do 31 grudnia 2011 roku.

Art. 23

 1. Członek Związku, który nie realizuje uchwał i narusza postanowienia Statutu

podlega:

 1. rozmowie wyjaśniającej na posiedzeniu Zarządu Koła;

 2. skreśleniu z listy członków.

 1. Uchwałę o skreśleniu członka podejmuje Zarząd Koła w jego obecności,

powiadamiając o tym członków Koła. Uchwała Koła o skreśleniu członka podlega

zatwierdzeniu przez Zarząd nadrzędny.

 1. Skreślonemu przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Wojewódzkiego w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia uchwały.

 2. Od uchwały Zarządu Wojewódzkiego przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

 3. Od uchwały Zarządu Głównego przysługuje prawo odwołania się do Krajowego Zjazdu Delegatów.

 4. Odwołania powinny być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Zarządów: Wojewódzkiego i Głównego, a odwołanie od uchwały Zarządu Głównego na najbliższym Zjeździe Delegatów.

 5. Od uchwały Zjazdu Delegatów przysługuje prawo odwołanie się do właściwego Sądu.

Art. 24

1. Członkostwo w Związku ustaje wskutek:

 1. złożenia pisemnego wniosku członka o wystąpieniu;

 2. zalegania z opłacaniem składek członkowskich za o kres dwóch lat;

 3. skazania prawomocnym wyrokiem Sądu na karę dodatkową „utraty praw

publicznych i obywatelskich praw honorowych”;

 1. śmierci członka.

R o z d z i a ł I V

Struktura organizacyjna i władze Związku

Art. 25

 1. Władzami Związku są:

 1. Krajowy Zjazd Delegatów;

 2. Zarząd Główny;

 3. Prezydium Zarządu Głównego;

 4. Główna Komisja Rewizyjna;

 5. Wojewódzkie Zjazdy Delegatów;

 6. Zarządy Wojewódzkie

 7. Prezydia Zarządów Wojewódzkich;

 8. Wojewódzkie Komisje Rewizyjne;

 9. Powiatowe Zjazdy Delegatów;

 10. Zarządy Powiatowe;

 11. Prezydia Zarządów Powiatowych;

 12. Powiatowe Komisje Rewizyjne;

 13. Walne Zebrania Członków Gmin (Miast);

 14. Zarządy Gminne (Miejskie);

 15. Gminne (Miejskie) Komisje Rewizyjne;

 16. Zebrania Kół;

 1. Zarządy Kół.

 1. Kadencja władz Związku wszystkich szczebli trwa cztery lata.

3. Siedzibą władz są miejscowości w których powołane zostały struktury organizacyjne.

Art. 26

Najwyższą władzą Związku, jest Krajowy Zwyczajny lub Nadzwyczajny Zjazd Delegatów.

Art. 27

 1. Termin, miejsce i porządek obrad Krajowego Zjazdu Delegatów ustala Zarząd

Główny i zawiadamia pisemnie o tym Zarządy Wojewódzkie, nie później niż na

90 dni przed terminem Zjazdu.

 1. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział:

 1. delegaci wybrani na Wojewódzkich Zjazdach Delegatów – z głosem decydującym;

 2. z głosem doradczym- członkowie Zarządu Głównego Związku ( jeśli nie są delegatami) oraz osoby zaproszone.

Art. 28

 1. Liczba mandatów przysługujących poszczególnym Zarządom Wojewódzkim jest

proporcjonalna do liczby członków zwyczajnych zrzeszonych w województwie i jest określana uchwałą Zarządu Głównego oraz podawana do wiadomości Zarządom

Wojewódzkim na 90 dni przed dniem Zjazdu.

 1. Ogólna liczba delegatów na Krajowy Zjazd nie może przekraczać 250 osób.

 2. Kadencja Delegatów trwa cztery lata.

Art. 29

 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów odbywa się w dowolnym terminie i jest zwoływany przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej albo na wniosek co najmniej 1/3 liczby Zarządów Wojewódzkich Związku.

 2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów obraduje tylko nad sprawami dla których został zwołany.

 3. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów najpóźniej w terminie 60 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały, powiadamiając pisemnie Zarządy Wojewódzkie nie później niż 30 dni przed terminem Zjazdu.

 4. W Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów uczestniczą delegaci wybrani na ostatni zwyczajny Zjazd.

Art. 30

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

 1. uchwalanie programu działania Związku;

 2. uchwalanie zmian Statutu Związku;

 3. przyjmowanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;

 4. udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu;

 5. ustalanie liczby członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;

 6. wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;

 7. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną, Zarządy Wojewódzkie i delegatów Zjazdu;

 8. nadawanie godności Członka Honorowego Związku;

 9. nadawanie tytułu Honorowego Prezesa Zarządu Głównego, Zarządu Wojewódzkiego, Zarządu Powiatowego, Zarządu Gminnego (Miejskiego) i Zarządu Koła, (wyróżnienie przyznaje się szczególnie zasłużonemu prezesowi zarządu.);

 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów wszystkich szczebli;

 11. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Związku i przekazania jego majątku.

Art. 31

1. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów, Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów, Powiatowego Zjazdu Delegatów, Walnego Zebrania członków Gminy (Miasta) oraz zebrania członków Koła zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ich ważności wymagana jest obecność co najmniej ½ uprawnionych do głosowania. Uchwały podjęte w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Nie dotyczy to uchwał w sprawie zmian Statutu i rozwiązania Związku.

2. Uchwały Zarządów, ich Prezydiów i Komisji Rewizyjnych zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ liczby członków tych władz. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

3. Głosowanie w wyborach do władz oraz podczas podejmowania uchwał w czasie zjazdów , zebrań i posiedzeń – odbywa się w sposób jawny, jeżeli nie podjęto uprzednio uchwały o głosowaniu tajnym.

4. Członkowie władz Związku pełnią swe funkcje społecznie.

 1. Członkowie Zarządów i Komisji Rewizyjnych mogą być wybierani ponownie do następnych kadencji tych władz.

Art. 32

Zarząd Główny jest najwyższą władzą Związku w okresie między Krajowymi Zjazdami

Delegatów.

Art. 33

 1. Zarząd Główny składa się z 35 – 45 członków wybranych przez Krajowy Zjazd

Delegatów spośród członków zwyczajnych Związku.

 1. Prawo zgłaszania kandydatów do władz naczelnych Związku mają:

 1. komisja wyborcza Zjazdu;

 2. delegaci na Zjazd.

 1. Członek Związku zgłoszony na kandydata do Zarządu Głównego powinien wyrazić

zgodę na kandydowanie.

 1. Delegat zgłaszający kandydaturę nieobecnego członka, powinien przedłożyć jego

pisemną zgodę na wybór do władz Związku.

Art. 34

 1. Członkami Zarządu Głównego są członkowie Związku, którzy zostali wybrani przez

Krajowy Zjazd Delegatów i w głosowaniu uzyskali co najmniej połowę

ważnie oddanych głosów, przy obecności minimum połowy delegatów na Zjazd.

 1. Liczba wybranych członków Zarządu Głównego powinna odpowiadać liczbie przyjętej w treści uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.

Art. 35

Zarząd Główny konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które odbywa się w dniu jego wyborów. Przewodniczącym posiedzenia jest przewodniczący Krajowego Zjazdu Delegatów

Art. 36

Obrady Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Zwoływane są na mocy uchwały Prezydium Zarządu Głównego.

Art. 37

Do zadań Zarządu Głównego należy:

 1. realizacja uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów;

 2. składanie sprawozdań Krajowemu Zjazdowi Delegatów;

 3. przedstawianie projektów uchwał i programu Krajowemu Zjazdowi Delegatów;

 4. przedkładanie wniosków Krajowemu Zjazdowi o nadanie godności członka honorowego Związku;

 5. uchwalanie i realizacja rocznych planów działania;

 6. reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

 7. rozwijanie współpracy z resortem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, organizacjami służb mundurowych, społecznymi oraz dążenie do wyboru przedstawicieli Związku w skład Parlamentu RP i samorządów terytorialnych;

 8. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku, zatwierdzanie rocznych bilansów;

 9. uchwalanie preliminarza budżetowego, wysokość składek członkowski i ich podział;

 10. podejmowanie uchwał co do wysokości zaciągania zobowiązań w imieniu Związku powyżej dziesięciu tysięcy złotych;

 11. określanie kierunków działania Zarządów Wojewódzkich i nadzór nad ich realizacją

 12. powoływanie zespołów i komisji problemowych oraz określanie ich zadań;

 13. uchwalanie instrukcji finansowej i regulaminu pracy Prezydium Zarządu Głównego

 14. wydawanie i kolportaż organu prasowego;

 15. wyróżnianie aktywnych członków Związku;

 16. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Wojewódzkich;

 17. podejmowanie uchwał o uzupełnieniu składu Zarządu Głównego podczas trwania kadencji, nie może to jednak przekroczyć 1/3 wybranego na Krajowym Zjeździe Delegatów składu Zarządu Głównego. Powoływanie pracowników pomocniczo-administracyjnych.

 18. podejmowanie stosownych uchwał uwzględniających uwagi do Statutu Związku zgłoszone przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Art. 38

Zarządowi Głównemu w razie naruszenia przez Zarząd Wojewódzki lub bezpośrednio podległą strukturę organizacyjną przysługuje prawo podjęcia uchwały w sprawie:

 1. zwrócenia uwagi na stwierdzone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie;

 2. żądania uchylenia uchwał sprzecznych z ustawą o stowarzyszeniach lub Statutem;

 3. zawieszenia w czynnościach zarządu wojewódzkiego, powołanie tymczasowego zarządu na czas niezbędny, nie dłuższy niż do najbliższego Zjazdu Delegatów;

 4. zwołania Nadzwyczajnego Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.

Art. 39

 1. Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium, składające się z 15 – 19 członków, oraz prezesa, 3 – 5 wiceprezesów do określonych spraw, sekretarza generalnego, koordynatora prac Zarządu Głównego i skarbnika Związku.

 2. Prezydium Zarządu Głównego kieruje pracami Związku w okresie między obradami Zarządu Głównego i wykonuje uchwały, działając na podstawie delegacji i Regulaminu Pracy Prezydium ustalonego przez Zarząd Główny.

 3. Prezydium jest kolegialnym organem wykonawczym Zarządu Głównego i ma prawo do zawierania w jego imieniu stosownych umów i porozumień oraz zobowiązań finansowych do wysokości dziesięciu tysięcy złotych. Postanowienia Prezydium podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

 4. Prezydium zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. Działa na podstawie rocznego planu pracy Zarządu Głównego.

 5. Oświadczenie woli w imieniu Związku składają dwaj członkowie Zarządu Głównego w tym Prezes lub Wiceprezes, Sekretarz Generalny, Skarbnik.

 6. Oświadczenie woli w imieniu Związku w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd Główny.

Art. 40

 1. Pracami Prezydium i Zarządu Głównego kieruje prezes.

 2. Za swoją działalność prezes odpowiada przed Zarządem Głównym i Krajowym Zjazdem Delegatów.

 3. Prezes wraz z Sekretarzem Generalnym reprezentuje Związek na zewnątrz – w przypadku nieobecności Prezesa uprawnienia te przysługują jednemu z Wiceprezesów.

Art. 41

Najwyższym Organem kontrolnym Związku jest Główna Komisja Rewizyjna podległa Krajowemu Zjazdowi Delegatów.

Art. 42

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. prowadzenie kontroli – co najmniej raz w roku – na podstawie rocznego planu

pracy Komisji, całokształtu działalności Związku, a zwłaszcza gospodarki materiałowej i finansowej Zarządu Głównego oraz terenowych struktur Związku;

 1. ocena we własnym zakresie lub przy pomocy biegłych, działalności statutowej, finansowej i gospodarczej Związku;

 2. występowanie z wnioskami pokontrolnymi do właściwych władz Związku;

 3. żądanie wyjaśnień od władz Związku dotyczących ich działalności;

 4. podanie terminu i sposobu usunięcia stwierdzonych w toku kontroli uchybień;

 5. składanie sprawozdań Krajowemu Zjazdowi Delegatów i występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu Związku;

 6. nadzór nad działalnością Wojewódzkich Komisji Rewizyjnych;

 7. podejmowanie uchwał o uzupełnienie składu Głównej Komisji Rewizyjnej w czasie kadencji, liczbą członków nie przekraczającą ½ wybranego uprzednio składu.

Art. 43

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 11 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

 2. Postanowienia art. 35 Statutu stosuje się odpowiednio.

Art. 44

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać czynny udział w obradach władz Związku z głosem doradczym.

Art. 45

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami władz Związku i nie mogą być pracownikami etatowymi lub w innej formie opłacanymi w Związku.

Art. 46

Na szczeblu wojewódzkim najwyższą władzą Związku jest Wojewódzki Zjazd Delegatów.

Art. 47

Wojewódzki Zjazd Delegatów może być zwyczajny i nadzwyczajny.

Art. 48

 1. Wojewódzki Zjazd Delegatów odbywa się raz na cztery lata.

 2. Miejsce , termin i porządek obrad ustala Zarząd Wojewódzki w uzgodnieniu z Zarządem Głównym i zawiadamia pisemnie o tym delegatów najpóźniej na 30 dni przed Zjazdem.

Art. 49

 1. Liczba mandatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów przysługująca podległym strukturom jest proporcjonalna do liczby członków zwyczajnych i określana każdorazowo uchwałą Zarządu Wojewódzkiego oraz podawana do wiadomości podległym zarządom najpóźniej na 60 dni przed Zjazdem

 2. Kadencja delegatów trwa cztery lata.

 3. Liczba delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów nie powinna przekroczyć 100 osób.

Art. 50

W Wojewódzkim Zjeździe Delegatów udział biorą:

 1. delegaci z głosem decydującym wybrani na zebraniach podległych struktur terenowych

 2. z głosem doradczym – członkowie Zarządu Głównego i Zarządu Wojewódzkiego (jeśli nie są delegatami) oraz osoby zaproszone.

Art. 51

 1. Nadzwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów może odbywać się w dowolnym terminie. Zwoływany jest przez Zarząd Wojewódzki z własnej inicjatywy, w oparciu o uchwałę Zarządu Głównego, na wniosek Głównej lub Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz co najmniej 1/3 ogólnej liczby podległych struktur terenowych.

 2. Nadzwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów obraduje tylko nad sprawami dla których został zwołany.

 3. Zarząd Wojewódzki zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Wojewódzki Delegatów najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia stosownej uchwały.

 4. W Nadzwyczajnym Wojewódzkim Zjeździe Delegatów uczestniczą delegaci wybrani na ostatni zwyczajny Zjazd.

Art. 52

Do kompetencji Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów należy:

 1. uchwalanie programu działania Zarządu Wojewódzkiego;

 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej;

 3. udzielanie absolutorium Zarządowi Wojewódzkiemu;

 4. ustalanie liczby członków Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej;

 5. wybór Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej;

 6. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów;

 7. podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych Przez Zarząd Wojewódzki i Wojewódzką Komisję Rewizyjną i delegatów oraz wniosków na Krajowy Zjazd Delegatów;

 8. wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

Art. 53

Zarząd Wojewódzki kieruje działalnością podległych zarządów między Wojewódzkimi Zjazdami Delegatów i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Wojewódzkim Zjazdem Delegatów i Zarządem Głównym.

Art. 54

 1. Zarząd Wojewódzki składa się z 15 – 25 członków, wybranych przez Wojewódzki Zjazd Delegatów spośród członków zwyczajnych Związku.

 2. Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu Wojewódzkiego określają postanowienia art. 33 ust. 2,pkt. a) i b) ust. 3 i 4 niniejszego Statutu.

Art. 55

 1. Członkami Zarządu Wojewódzkiego są członkowie Związku wybrani przez Wojewódzki Zjazd Delegatów bezwzględną większością głosów.

 2. Postanowienia art. 34 ust 2 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.

Art. 56

1. Do zadań Zarządu Wojewódzkiego należy:

 1. ustalanie planów działania na swoim terenie;

 2. wykonywanie uchwał Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów oraz Krajowego Zjazdu Delegatów, a także wytycznych Zarządu Głównego Związku;

 3. reprezentowanie Związku wobec władz i organizacji w województwie;

 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Zarządu;

 5. powoływanie terenowych struktur w województwie zgodnie z art.5 Statutu;

 6. ukierunkowywanie działalności Związku terenie województwa;

 7. rozpatrywanie i załatwianie wniosków i propozycji podległych zarządów;

 8. współpraca z wojewódzkimi zarządami stowarzyszeń kombatanckich, żołnierskich, paramilitarnych i społecznych oraz związków zawodowych służb mundurowych;

 9. współdziałanie z jednostkami i instytucjami wojskowymi, społecznymi celem wyboru przedstawicieli Związku do Parlamentu RP i do poszczególnych ogniw samorządu terytorialnego;

 10. zapewnienie udziału członków Związku w uroczystościach o charakterze patriotycznym;

 11. organizowanie własnych imprez i przedsięwzięć związanych z uczczeniem czynu zbrojnego, szczególnie Wojska Polskiego utworzonego na wschodzie, z udziałem społeczeństwa;

 12. prowadzenie wspólnie z zaprzyjaźnionymi organizacjami działań na rzecz opieki nad miejscami pamięci narodowej, mogiłami żołnierskimi, a także organizowanie społecznego protestu przeciw niszczeniu lub likwidacji pomników, tablic pamiątkowych i mogił żołnierzy, inspirowanie ich odbudowy, renowacji i przywracania pierwotnego wyglądu;

 13. popularyzowanie wśród społeczeństwa działalności Związku;

 14. organizowanie pomocy materialnej członkom i ich rodzinom oraz wdowom i sierotom po zmarłych członkach. Kierowanie wniosków o udzielenie takiej pomocy do Wojskowych Biur Emerytalnych, Ośrodków Pomocy Społecznej, fundacji i innych;

 15. zwoływanie Wojewódzkich Zjazdów Delegatów; (ustalanie trybu, liczby i kalendarza wyboru delegatów);

 16. przedkładanie projektów uchwał na Wojewódzki Zjazd Delegatów;

 17. rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów niższego szczebla;

2. Postanowienia art. 37 pkt. 17 i art. 38 Statutu stosuje się odpowiednio.

Art. 57

 1. Zarząd Wojewódzki wybiera ze swego grona Prezydium składające się z 5 – 9 członków, w tym prezesa, 1-3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

 2. Zarząd Wojewódzki konstytuuje się na pierwszym swoim posiedzeniu, natychmiast po jego wyborze.

 3. Prezydium jest kolegialnym organem wykonawczym Zarządu Wojewódzkiego.

 4. Postanowienia Prezydium są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

 5. Postanowienia art. 39 pkt 4,5,6 stosuje się odpowiednio.

Art. 58

 1. Wojewódzka Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Związku w województwie. Składa się z 5-7 członków zwyczajnych w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

 2. Wojewódzka Komisja Rewizyjna nadzoruje działalność Zarządu Wojewódzkiego, szczególnie gospodarkę finansową.

 3. Postanowienia art. 44 i 45 Statutu stosuje się odpowiednio.

Art. 59

 1. Na szczeblu powiatu najwyższą władzą Związku jest Powiatowy Zjazd Delegatów.

 2. Powiatowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny i nadzwyczajny.

 3. Powiatowy Zjazd Delegatów odbywa się co cztery lata.

 4. Liczba mandatów na Powiatowy Zjazd Delegatów przysługująca podległym strukturom jest proporcjonalna do liczby członków zwyczajnych i określana każdorazowo uchwałą Zarządu Powiatowego oraz podawana do wiadomości podległym Zarządom najpóźniej na 45 dni przed Zjazdem.

 5. Kadencja delegatów trwa cztery lata.

 6. Ogólna liczba delegatów na Powiatowy Zjazd Delegatów nie może przekroczyć 70 osób.

 7. Miejsce, termin i porządek obrad Powiatowego Zjazdu Delegatów ustala Zarząd Powiatowy oraz powiadamia o tym podległe zarządy najpóźniej na 30 dni przed Zjazdem.

 8. Postanowienia art. 50 i 51 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.

Art. 60

Do kompetencji Powiatowego Zjazdu Delegatów należy:

 1. uchwalanie programu działania Zarządu Powiatowego;

 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu powiatowego i Powiatowej Komisji Rewizyjnej;

 3. udzielanie absolutorium Zarządowi Powiatowemu;

 4. ustalanie liczby członków Zarządu Powiatowego i Powiatowej Komisji Rewizyjnej;

 5. wybór Zarządu Powiatowego i Powiatowej Komisji Rewizyjnej;

 6. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez podległe zarządy i Powiatową Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie stosownych uchwał w tym na Wojewódzki Zjazd Delegatów;

 7. wybór delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów.

Art. 61

 1. Zarząd Powiatowy kieruje działalnością podległych zarządów między Powiatowymi Zjazdami Delegatów i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Powiatowym Zjazdem Delegatów i Zarządem Wojewódzkim.

 2. Zarząd Powiatowy składa się z 5 – 15 członków, w tym prezesa, 1-2 wiceprezesa(ów), sekretarza i skarbnika.

Art. 62

 1. Prawo kandydowania do Zarządu Powiatowego mają członkowie zwyczajni.

 2. Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu powiatowego mają delegaci Zjazdu Powiatowego.

 3. Postanowienia art. 33 i 34 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.

Art. 63

 1. Do zadań Zarządu Powiatowego należy:

 1. wykonywanie uchwał Powiatowego Zjazdu Delegatów, zaleceń i uchwał Zarządu Wojewódzkiego Związku;

 2. ustalanie programu (planu) działania Zarządu;

 3. reprezentowanie Związku wobec terenowych władz administracyjnych i samorządowych na obszarze swego działania;

 4. powoływanie struktur Związku w powiecie;

 5. koordynowanie współdziałania podległych struktur oraz nadzorowanie ich działalności;

 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Zarządu Powiatowego;

 7. rozpatrywanie wniosków i propozycji podległych struktur;

 8. współpraca z powiatowymi zarządami stowarzyszeń kombatanckich, żołnierskich, paramilitarnych i społecznych a także związków zawodowych;

 9. współdziałanie z jednostkami i instytucjami wojska, organizacjami społecznymi w celu zapewnienia wyboru przedstawicieli Związku w skład samorządów terytorialnych;

 10. zapewnienie uczestnictwa członków Związku w uroczystościach o charakterze patriotycznym;

 11. organizowanie imprez i przedsięwzięć związanych z czynem zbrojnym, szczególnie Wojska Polskiego utworzonego na wschodzie;

 12. wspólne z zaprzyjaźnionymi organizacjami, działań na rzecz opieki nad miejscami pamięci narodowej i mogiłami żołnierskimi;

 13. organizowanie społecznego protestu w przypadkach niszczenia pomników, tablic pamiątkowych i mogił żołnierskich, inspirowanie ich odbudowy i przywracanie pierwotnego wyglądu;

 14. popularyzowanie w społeczeństwie działalności Związku;

 15. pomoc członkom Związku w i ich rodzinom, a także wdowom i sierotom po zmarłych członkach Związku, poprzez występowanie z wnioskami do Ośrodków Pomocy Społecznej i Zarządu Wojewódzkiego Związku;

 16. zwoływanie Powiatowego Zjazdu Delegatów;

 17. składanie sprawozdań Powiatowemu Zjazdowi Delegatów;

 18. przedkładanie projektów uchwał Powiatowemu Zjazdowi Delegatów;

 19. rozpatrywanie spraw członków i podejmowanie stosownych uchwał.

 1. Postanowienia art. 37 pkt. 17 i art. 38 Statutu stosuje się odpowiednio.

Art. 64

 1. Powiatowa Komisja Rewizyjna składa się 3-5 członków.

 2. Nadzoruje działalność Zarządu Powiatowego Związku, szczególnie gospodarkę materiałową i finansową.

 3. Postanowienia art. 44 i 45 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.

Art. 65

 1. W Związku na szczeblu Gminy (miasta) najwyższą władzą jest Walne Zebranie członków. W przypadku gdy ilość członków jest większa niż 100, najwyższą władzą jest zebranie delegatów, wybranych na zebraniach kół.

 2. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 3. Walne zebranie członków odbywa się raz na cztery lata.

 4. Miejsce, termin i porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd Gminny (Miejski) oraz powiadamia o tym Zarządy podległych kół najpóźniej na 30 dni przed Zebraniem.

 5. Postanowienia art.50 i 59 Statutu stosuje się odpowiednio.

Art. 66

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków(Delegatów) należy:

 1. uchwalanie programu działania;

 2. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Gminnego (Miejskiego) i Gminnej (Miejskiej) Komisji Rewizyjnej;

 3. udzielenie absolutorium Zarządowi Gminnemu (Miejskiemu);

 4. ustalenie liczby członków Zarządu Gminnego (Miejskiego) i Gminnej (Miejskiej) Komisji Rewizyjnej;

 5. wybór Zarządu Gminnego (Miejskiego) i Gminnej (Miejskiej) Komisji Rewizyjnej;

 6. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarządy Kół i Gminną (Miejską) Komisję Rewizyjną;

 7. podejmowanie uchwał dotyczących wniosków na Powiatowy Zjazd Delegatów;

 8. wybór delegatów na Powiatowy Zjazd Delegatów.

Art. 67

Zarząd Gminny (Miejski) kieruje działalnością Zarządów Kół między Walnym Zebraniem i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem i Zarządem Powiatowym Związku.

 1. Zarząd Gminny (Miejski) składa się z 5-9 członków, który wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa sekretarza i skarbnika.

Art. 68

 1. Prawo kandydowania do Zarządu Gminnego (Miejskiego) mają członkowie zwyczajni.

 2. Prawa zgłaszania kandydatów do Zarządu Gminnego (Miejskiego) mają także uczestnicy Walnego Zebrania.

 3. Postanowienia art. 34 i 35 Statutu stosuje się odpowiednio.

Art. 69

 1. Do zadań Zarządu Gminnego (Miejskiego) należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, zleceń i uchwał Zarządu Powiatowego;

 2. ustalanie planów działania ;

 3. reprezentowanie Związku wobec terenowych władz administracyjnych i samorządowych na terenie swego działania;

 4. powoływanie Kół w gminie (mieście);

 5. koordynowanie współdziałania podległych Kół i nadzór nad ich działalnością;

 6. zarządzanie majątkiem i funduszami;

 7. rozpatrywanie wniosków i propozycji podległych Kół;

 8. współpraca z gminnymi (miejski) zarządami stowarzyszeń kombatanckich, żołnierskich, paramilitarnych i społecznych oraz organizacji i związków zawodowych innych służb mundurowych;

 9. współdziałanie z gminnymi (miejskimi) władzami organizacji szczególnie w celu zagwarantowania wyboru przedstawicieli Związku w skład samorządu terytorialnego;

 10. uczestnictwo członków w uroczystościach o charakterze patriotycznym;

 11. organizowanie własnych imprez i przedsięwzięć związanych z czynem zbrojnym, szczególnie Wojska Polskiego utworzonego na wschodzie;

 12. podejmowanie wspólnie z zaprzyjaźnionymi organizacjami działań na rzecz opieki nad miejscami pamięci narodowej i mogiłami żołnierskimi;

 13. organizowanie społecznego protestu w przypadkach niszczenia pomników, tablic pamiątkowych i mogił żołnierskich, inspirowanie ich odbudowy i przywracania pierwotnego wyglądu;

 14. popularyzowanie wśród społeczeństwa działalności Związku;

 15. organizowanie pomocy członkom Związku i ich rodzinom, wdowom i sierotom po zmarłych członkach Związku poprzez występowanie do Ośrodków Pomocy Społecznej i Zarządu Powiatowego z wnioskami;

 16. zwoływanie Walnego Zebrania;

 17. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu;

 18. opracowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania;

 19. rozpatrywanie spraw członków i podejmowanie stosownych uchwał;

 1. Postanowienia art. 37 pkt. 17 Statutu stosuje się odpowiednio.

Art. 70

 1. Gminna (Miejska) Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków

 2. Nadzoruje całokształt działalności Zarządu Gminnego (Miejskiego), szczególnie gospodarkę Finansową .

 3. Przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę w podległych Kołach .

 4. Postanowienia art. 44 i 45 Statutu stosuje się odpowiednio.

Art. 71

 1. Zebranie Koła jest najwyższą jego władzą.

 2. Zebranie Koła może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Art. 72

Do kompetencji Zebrania Koła należy:

 1. realizacja celów statutowych Związku i zadań nakreślonych przez Zarząd Powiatowy lub Gminny (Miejski);

 2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Koła i podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Koła;

 3. wybór władz Koła;

 4. ustalanie wniosków na Walne Zebranie i Powiatowy Zjazd Delegatów;

 5. przyjmowanie nowych członków Związku;

 6. wyróżnianie członków we własnym zakresie i występowanie do zarządów nadrzędnych z wnioskami;

 7. podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków oraz przedstawianie jej zarządowi nadrzędnemu.

Art. 73

 1. Zebranie zwyczajne Koła odbywa się według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. Nadzwyczajne zebranie Koła może być zwołane na wniosek Zarządu Gminnego (Miejskiego), Gminnej (Miejskiej) Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Koła, dla spraw do których zostało zwołane.

 3. O terminie i miejscu Zebrania Zarząd Koła powiadamia członków oraz władze nadrzędne.

Art. 74

W zebraniu Koła biorą udział:

 1. z głosem decydującym – członkowie zwyczajni Koła;

 2. z głosem doradczym – członkowie wyższych władz, jeśli nie są członkami Koła oraz osoby zaproszone.

Art. 75

 1. Zarząd Koła składa się z 2-7 osób wybranych na Zebraniu Koła.

 2. Koło liczące do 7 członków wybiera ze swego grona prezesa i skarbnika.

 3. Koło liczące 25 członków wybiera prezesa, sekretarza i skarbnika.

 4. Koło liczące powyżej 25 członków wybiera: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

 5. Ukonstytuowanie się Zarządu Koła następuje natychmiast po jego wyborze.

Art. 76

Do zadań Zarządu Koła należy:

 1. kierowanie działalnością Koła;

 2. reprezentowanie Koła wobec lokalnych władz i miejscowych organizacji;

 3. wyróżnianie członków i przeprowadzanie rozmów wyjaśniających oraz kierowanie wniosków na Zebranie Koła i do Zarządu władz nadrzędnych;

 4. zwoływanie Zebrań Koła oraz organizowanie spotkań koleżeńskich;

 5. inspirowanie członków Koła do czynnego udziału w życiu społeczno – politycznym miejscowego społeczeństwa i działalności samorządu terytorialnego;

 6. zgłaszanie własnych kandydatów do rad samorządowych i zabieganie o jak największe dla nich poparcie w wyborach;

 7. zapewnienie uczestnictwa członków Koła w uroczystościach okolicznościowych organizowanych przez władze administracyjne, samorządowe, wojskowe i zaprzyjaźnione organizacje;

 8. organizowanie własnych przedsięwzięć związanym z czynem zbrojnym, szczególnie Wojska Polskiego utworzonego na wschodzie, zabiegając o udział w nich społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży;

9) podejmowanie, wspólnie z zaprzyjaźnionymi organizacjami, działania na rzecz opieki nad miejscami pamięci narodowej i mogiłami żołnierskimi, organizowanie społecznego protestu w przypadkach ich niszczenia;

10) przedstawianie na Zebraniach Koła oceny działania członków w zakresie rozbudowy szeregów członkowskich oraz rozwijanie ich aktywności w tej dziedzinie;

11)organizowanie pomocy i różnych form samopomocy potrzebującym materialnego wsparcia członkom Związku i ich rodzinom oraz wdowom i sierotom po zmarłych członkach, przez występowanie do Ośrodków Pomocy Społecznej i władz nadrzędnych Związku z odpowiednimi wnioskami;

 1. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zebraniu Koła;

 2. racjonalne gospodarowanie posiadanymi funduszami oraz bieżące ich ewidencjonowanie.

Rozdział V

Majątek i fundusze Związku

Art. 77

 1. Majątek Związku stanowią ;

 1. nieruchomości;

 2. ruchomości;

 3. fundusze;

 1. Fundusze Związku powstają:

 1. ze składek członkowskich;

 2. z dotacji, darowizn, zapisów i subwencji;

 3. z działalności statutowej;

 4. z działalności gospodarczej.

Art. 78

1. Fundusze Związku są przeznaczone na finansowanie działalności statutowej.

2. Za prawidłowe , zgodne z obowiązującym prawem i przepisami, prowadzenie gospodarki finansowej Związku odpowiadają ich prezesi i skarbnicy.

3.Szczegółowe zasady i tryb prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określa Instrukcja o Gospodarce Finansowej Związku wprowadzona do użytku wewnętrznego uchwałą Zarządu Głównego.

Art. 79

 1. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Związku oraz udzielanych pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków w tym prezesa, wiceprezesa lub skarbnika Zarządu.

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do Zarządów Wojewódzkich,

Zarządów Powiatowych, Zarządów Gminnych (Miejskich) i Kół.

Art. 80

1. Każde Koło ma prawo podwyższania składki członkowskiej ponad ustalenia Zarządu Głównego, na pokrycie własnych potrzeb statutowych o czym decyduje Zebranie Koła.

 1. Zarząd Koła w szczególnych przypadkach może zastosować ulgi, a nawet zwolnić z opłaty składki członkowskiej poszczególnych członków z uwagi na ich status materialny.

3. Zarząd Koła rozlicza się ze składek członkowskich wobec Zarządu któremu podlega, biorąc za podstawę wysokość składki członkowskiej ustalonej przez Zarząd Główny

Rozdział VI

Postanowienia Końcowe

Art. 81

1. Statut i zmiany statutu uchwala Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3

głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.

 1. Zarząd Główny Związku zawiadamia o zmianie statutu właściwy Sąd.

Art. 82

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Związku i przeznaczenia jego majątku, podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością ¾ głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby delegatów.

 2. W uchwale o rozwiązaniu Związku, Krajowy Zjazd Delegatów powołuje Komisję Likwidacyjną i wskazuje organizacje lub fundacje na rzecz których nastąpi przekazanie majątku Związku, po uprzednim zrealizowaniu zobowiązań.

 3. Postanowienia ust. 1 i 2 mogą być zaskarżone do właściwego Sądu.

Art. 83

Dotychczasowe struktury Związku winny przekształcić się zgodnie z wymogami administracyjnego podziału kraju i nowymi ustaleniami w nieprzekraczalnym terminie sześciu miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego Statutu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *