Rada Osiedla Gaj

Czym są Rady Osiedli i jakie mają kompetencje?

Czym jest Rada Osiedla?

Rady Osiedli to jednostki pomocnicze Miasta – osiedla stanowią najniższy, pomocniczy, szczebel samorządu miejskiego i ściśle współdziałają z Radą Miejską we Wrocławiu i Prezydentem Miasta oraz uczestniczą w życiu lokalnych wspólnot mieszkańców Miasta. Rada osiedla działa na mocy uchwały rady gminy,co wynika z art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym(Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95).

Na terenie Miasta działa 48 jednostek pomocniczych – osiedli. Ukonstytuowanie osiedla jako jednostki pomocniczej Miasta następuje w wyniku przeprowadzenia ważnych wyborów do organu uchwałodawczego osiedla.

Uchwałami Rady Miejskiej osiedlom nadano statuty określające ich organizację i zakres działania. Organami osiedla są: rada osiedla i zarząd osiedla. Nadzór i kontrolę nad działalnością organów osiedla w zakresie zgodności z prawem sprawuje Rada Miejska we Wrocławiu i Prezydent Miasta. Działalność statutowa osiedli finansowana jest ze środków przyznawanych im corocznie przez Radę Miejską.

Rady osiedli są elementem funkcjonowania polskich miast, który jest stosunkowo mało znany mieszkańcom, zaś ich funkcja nie jest jasna. Rady osiedli to – w sensie ścisłym – jednostki pomocnicze gmin. W ustawie o samorządzie terytorialnym użyto terminu „jednostka pomocnicza gminy”, który odnosi się także do sołectw w gminach wiejskich. Jeśli porównamy osiedla w miastach i sołectwa na wsi, widzimy wyraźnie, że sołectwa jako jednostki samorządu wsi mają długą tradycję i stanowią dość naturalnie wyodrębnioną jednostkę – przestrzenną i społeczną. Sołtys i rada sołecka dbają o wspólny interes i dobrobyt wyraźnie uchwytnej społeczności – wsi.

 

Kompetencje Rady

Rada Osiedla podejmuje wiele inicjatyw, które mają za zadanie ułatwić i uatrakcyjnić życie na osiedlach. Obejmuje także patronatem różnorodne inicjatywy takie jak: społeczne komitety budowy infrastruktury technicznej, zagospodarowanie zieleni, opieka nad dziećmi, organizacja festynów czy organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży itp.

 

Do kompetencji rad osiedli należy:

• występowanie do rady miejskiej i zarządu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszelkich funkcji miasta na terenie osiedla,

• występowanie do zarządu miasta z uzasadnionym wnioskiem o przekazanie składników mienia komunalnego do korzystania i zarządzania nim,

• dokonywanie oceny pracy jednostek organizacyjnych miasta,

• opiniowanie projektów zezwoleń na szczególne rodzaje działalności gospodarczej,

• opiniowanie projektów decyzji o lokalizacji: handlu, usług, rzemiosła,

• opiniowanie projektu budżetu miasta w części dotyczącej osiedla,

• uczestniczenie przedstawicieli rady osiedla w posiedzeniach rady miejskiej i jej komisji, jeżeli przedmiotem posiedzenia są istotne sprawy dotyczące osiedla.

 

Opinia rady jest potrzebna w następujących sprawach:

• plan szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla wraz z analizą uciążliwości dla środowiska,

• zbywanie nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych,

• lokalizacja inwestycji,

• plan rzeczowy i finansowy remontów kapitalnych i budowy: dróg i ulic oraz ich oświetlenia, wodociągów, kanalizacji, zaopatrzenia w energie elektryczną i cieplną, budynków komunalnych; terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, zieleni komunalnej,

• przeznaczenia pustych lokali użytkowych,

• zmiana w rozkładzie jazdy środków komunikacji miejskiej, przebiegu przez teren osiedla tras komunikacyjnych i rozmieszczenia przystanków,

• zmiana przeznaczenia obiektów: oświaty, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu i rekreacji,

• rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych usługowych i targowych.

 

Author: Piotr Nawrotek

Share This Post On