Konkurs filmowy „Mój Gaj i ja”

Zapraszamy wszystkich miłośników Gaju i filmowania do udziału w konkursie „Partnerstwa dla Gaju” oraz Rady Osiedla Gaj na najlepszy klip promocyjny osiedla.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy, krótki (ok 3 minut) klip promujący nasze osiedle.

                                    

REGULAMIN KONKURSU 

               NA FILM PROMUJĄCY OSIEDLE GAJ  „MÓJ GAJ I JA”

Organizatorem Konkursu jest „Partnerstwo dla Gaju”


„Partnerstwo dla Gaju” to inicjatywa partnerstwa lokalnego, skupiająca przedstawicieli różnych organizacji, instytucji i firm działających na rzecz osiedla i mieszkańców Gaju. Współpraca w ramach partnerstwa pozwala na połączenie wielu różnych zasobów, co znacznie zwiększa potencjał partnerów oraz, przy zachowaniu indywidualnych priorytetów, jednoczy ich działania w kierunku rozwoju osiedla.


Celem Konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy o „Partnerstwie dla Gaju” oraz promocja osiedla. Zrealizowane dzieło będzie służyć promocji idei „Partnerstwa dla Gaju” i może zostać wykorzystywane do celów promocyjnych, popularyzatorskich osiedla GAJ.


Warunki Konkursu


1. stworzenie filmu o osiedlu GAJ  


2. Projekt nie może przekraczać  3 min


3. Praca powinna być stworzona w formacie mpg4 przekazana na nośnikach: pendrive, płyta cd.


5. Do Konkursu można zgłaszać prace indywidualnie lub grupowo np. rodzinnie


6. Każda osoba indywidualna lub grupa może zgłosić jeden projekt.


Uczestnicy


1. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszystkie zainteresowane osoby, mieszkańcy Wrocławia.


2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.


3. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.


4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje wchodzące w skład „Partnerstwa dla Gaju”.


Kryteria Pracy


Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową pod względem:


a) pomysłu i innowacyjności;


b) zgodności z celem konkursu;


c) estetyki.


Zgłoszenia


1. Termin składania prac od 19.04.2019 r  do 31.05.2019 r. Prace konkursowe można składać w:


a) Szkoła Podstawowanr 90 ul. Orzechowa 62


b) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21 ul. Kłodzka 40


c) Przedszkole nr 49 ul. Borowska 181-187


d) Rada Osiedla ul. Krynicka 80


2. Prace złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.


3. Do prac należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgodę rodzica lub opiekuna na udział w Konkursie (załącznik nr 2).


4. Prace należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „KONKURS: JA I MÓJ GAJ”


5. Złożone prace konkursowe (egzemplarze oraz autorskie prawa majątkowe) stają się własnością Organizatora i nie podlegają zwrotowi.


Rozstrzygnięcie konkursu


Wszystkie przekazane prace zostaną poddanie ocenie jury składającego się z przedstawicieli Partnerstwa dla Gaju
Lista wyróżnionych osób zostanie ogłoszona na festynie osiedlowym w dniu 15.06.2019r oraz na stronach internetowych partnerów
Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na plenerowym pokazie filmów w dniu 20.09.2019r godz. 18.00 na terenie Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania ul. Borowska 181-187


W kwestiach wątpliwych bądź spornych związanych z przebiegiem głosowania lub przyznaniem wyróżnień ostatecznie rozstrzygać będzie Organizator.


Postanowienia ogólne


1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące udział w konkursie na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dziennik Ustaw nr 133/97, poz 883 oraz przeniesienie praw autorskich na Organizatora konkursu.


2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi w związku z Konkursem będą przetwarzane jedynie w celu wyłonienia zwycięzcy/ów.


3. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy, wskazanym w ust. 5 osobom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.


4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne prace konkursowe.


5. Na zakończenie konkursu Komisja Konkursowa sporządzi protokół zawierający: informacje o ilości dostarczonych prac zgodnych z regulaminem, ilości prac nie spełniających wymogów formalnych, decyzji komisji wraz z uzasadnieniem, składzie komisji, dacie i miejscu posiedzenia, podpisy członków komisji.


6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.


7. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU NA film „MÓJ GAJ I JA”


PONIŻSZE INFORMACJE PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI:


Imię i nazwisko………………………………………………………………………………..


Nazwa placówki do której uczęszcza autor (tylko w przypadku osób uczących się)


………………………………………………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………………………..


Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………….


e-mail………………………………………………………………………………………………………


Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem przesłanych prac oraz że przenoszę bezpłatnie na „Partnerstwo dla Gaju”, Organizatora Konkursu na film o gaju, prawa autorskie i pokrewne do przesłanych przeze mnie prac, na następujących polach eksploatacji: nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania pracami, a w szczególności: publicznego wykorzystania prac, utrwalenia i zwielokrotnionego druku, wykorzystywania w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika konkursu zawartych w niniejszym formularzu wyłącznie na potrzeby konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883). Oświadczam, że uczestnik konkursu i/lub osoba go reprezentująca – opiekun prawny zapoznała się z treścią Regulaminu konkursu i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte.


Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w Konkursie.


Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy, ponoszę wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w przedłożonej pracy, a także przyjmuję wszystkie warunki Konkursu zawarte w Regulaminie.


…………..…………………….


Data i czytelny podpis uczestnika


……………………………………………….


Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna


W przypadku osób niepełnoletnich


ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE NA FILM „MÓJ GAJ I JA”  PARTNERSTWA DLA GAJU


Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………………………


W konkursie na FILM O OSIEDLU GAJ organizowanym przez Partnerstwo dla GAJU. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem /am się z Regulaminem Konkursu.


……………………………………………….


Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna


W przypadku osób niepełnoletnich


Plik .doc z regulaminem konkursu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Author: Piotr Nawrotek

Share This Post On