Historia Centrum Handlowego Gaj

W miesiącu marcu 1997 roku na Walnym Zgromadzeniu Krzyckiego Stowarzyszenia

Kupców podjęta została uchwała na mocy której została powołana Krzycka Spółka Kupiecka.

Głównym celem nowo powstałego podmiotu gospodarczego było przeprowadzenie inwestycji

w postaci budowy obiektu handlowego dla kupców z likwidowanego wówczas placu

targowego przy ulicach Komandorska-Studzienna.

 

z14230542Q,Centrum-Handlowe-Gaj

 

 

Pierwotny plan zakładał realizacje obiektu

na terenie zajmowanym przez targowisko, lecz z wielu względów stało się to nierealne i

dlatego też rozpoczęto starania o inny alternatywny grunt. Uchwała Walnego Zgromadzenia

Krzyckiego Stowarzyszenia Kupców zobligowała Zarząd Stowarzyszenia do rejestracji

podmiotu gospodarczego pod nazwą Krzycka Spółka Kupiecka nie precyzując jednak formy

prawnej spółki. Po głębokiej analizie wybór padł na dwie formy jedna z nich to akcjonariat

czyli spółka akcyjna druga to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zdając sobie sprawę

z faktu o ilości udziałowców najkorzystniejszym rozwiązaniem było powołanie spółki

akcyjnej, jednak mają na uwadze uwarunkowania związane z pozyskaniem kapitału w obliczu

braku pewności co do powodzenia zamierzeń inwestycyjnych uznaliśmy, że zgromadzenie

niezbędnych 100 000 pln jest nierealne. Jedyną formą alternatywną dla spółki akcyjnej stała

się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Po przedstawieniu Zarządowi Krzyckiego

Stowarzyszenia Kupców swojej analizy została podjęta uchwała co do formy prawnej

Krzyckiej Spółki Kupieckiej. Zorganizowanie spółki tj. pierwszej rejestracji biorąc ogół

członków stowarzyszenia wydawał nam się bardzo trudny, dlatego też stała się ona z

udziałem Zarządu Krzyckiego Stowarzyszenia Kupców. Opracowanie strony prawnej zostało

zlecone Kancelarii Prawnej „Lex Varia” oraz Kancelarii Notarialnej p. Lecha Orlewskiego.

30.05.1997 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna Wydział IV Gospodarczy został

złożony wniosek o rejestrację. 04.06.1997 roku zostało wydane postanowienie o rejestracji

Krzyckiej Spółki Kupieckiej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Jako siedzibę

wybrano lokal wynajęty we Wrocławiu przy ulicy Podwale 65/17. Pierwszy kapitał został

wniesiony przez członków Zarządu Krzyckiego Stowarzyszenia Kupców. Po

uprawomocnieniu postanowienia Sądowego rozpoczął się proces przyjmowania na

udziałowców członków Krzyckiego Stowarzyszenia Kupców. Wysokość minimalnego

wkładu ustalono na 500 pln tj. pięć udziałów co miało być miernikiem faktycznego

zainteresowania się współuczestnictwem w inwestycji. W miesiącu czerwcu 1997 roku

rozpoczął się proces wnoszenia udziałów i przyjmowania na udziałowców wszystkich

zainteresowanych członków Krzyckiego Stowarzyszenia Kupców. Z uwagi na wymaganą

obecność notariusza i sporządzenia stosownych aktów notarialnych proces ten został

zakończony protokołem w dniu 25.06.1997. Po przygotowaniu wszystkich wymaganych

dokumentów do rejestracji siedziba Krzyckiej Spółki Kupieckiej spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością przy ulicy Podwale 65/17 została zalana przez powódź. Po odtworzeniu

częściowo zniszczonych dokumentów i znalezieniu nowej siedziby w dniu 19.12.1997 roku

został złożony wniosek o rejestrację zmian. Po złożeniu wniosku do Sądu Gospodarczego

Krzycka Spółka Kupiecka sp. z o.o. w świetle unormowań prawnych zmieniła swoją siedzibę

co jednoznacznie wiązało się ze zmianą Urzędu Skarbowego mogącego zarejestrować

działalność gospodarczą. Postanowienie a raczej jego nie wydanie ograniczało w sposób

powaŜny prowadzenie działalności. Monitowania w biurze podawczym nie odnosiły żadnego

skutku, a biorąc pod uwagę konieczność rejestracji kolejnego protokołu mimo, że w świetle

prawa podjęte na nim uchwały nie miały mocy prawnej, gdyż poprzednio złożone zmiany nie

były jeszcze prawomocne. Wniosek ten został złożony 26.06.1998 z uwagi na niezwykle

ważne uchwały w nim zawarte tj. zmianę całej umowy spółki, stał się on sprawą

priorytetowądla dalszego funkcjonowania. Dodatkowym czynnikiem pogarszającym sytuacje był fakt

zmiany składu Zarządu co miało swoje odzwierciedlenie w protokole z kolejnego

nadzwyczajnego Zgromadzenia Udziałowców. 22.07.1998 roku Sąd Gospodarczy wydał

postanowienie o zarejestrowaniu dwóch wcześniejszych złożonych wniosków. Postanowienia

Sądu były jednak dla Krzyckiej Spółki Kupieckiej jak się okazało niepełne gdyż brakowało w

nich zapisu o zmianie siedziby. W celu uwzględnienia przez Sąd skierowano kilka pism, w

których prosiliśmy o dokonanie stosownych wpisów zmieniających adres siedziby.

30.12.1998 roku skierowano wniosek o rejestracje kolejnego protokołu z Nadzwyczajnego

Zgromadzenia Udziałowców na którym została podjęta decyzja o połączeniu dwóch

protokołów w jednym wniosku. Pierwszy protokół obejmował między innymi uchwały

zmieniające skład Zarządu oraz regulujące sprawy wynagrodzeń, natomiast drugi był

bieżącym protokołem. Taka sytuacja wynikała z dwóch powodów: pierwszy z nich to

opóźnienia w rejestracjach wcześniejszych oraz to, że koniecznym było by rejestrowanie

dwóch protokołów w krótkich odstępach czasowych. Postanowienie rejestrujące zmiany

zostało wydane w dniu 13.01.1999 roku. 31.03.1999 roku został skierowany do rejestracji

protokół z ostatniego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Udziałowców.

 

Author: Piotr Nawrotek

Share This Post On