Konkurs: „Chodź, pokażę ci moje osiedle”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym dla dzieci i młodzieży związanych z osiedlem Gaj!

Opis oraz założenia  projektu

Osiedle Gaj składa się z wielu barwnych miejsc, które mieszczą się w granicach naszego osiedla. Okazuje się, że to właśnie te miejsca skrywają wiele tajemnic, o których nie każdy mieszkaniec osiedla wie, a tworzą one jedno Osiedle. Nasz piękny Gaj!

Drodzy mieszkańcy Osiedla! Weźcie za rękę swoje pociechy i wybierzcie się na spacer po najbliższej okolicy. Pokażcie im i nam mało znane, bądź najciekawsze miejsca we własnej lub sąsiedniej okolicy przez pryzmat własnych odczuć i doświadczeń. Zróbcie zdjęcia, opiszcie którym z tych zakątków jesteście zauroczeni, chcecie tam powrócić a najmłodsi niech spróbują je namalować. Wspólnie stwórzcie krótką relację, co to za miejsce, dlaczego warto się tam wybrać na spacer? Co ciekawego tam robicie? A może znacie historię tego miejsca?

Podzielcie się tym z nami. Wspólnie stworzymy e – przewodnik pt. „Chodź pokażę Ci moje Osiedle” widziane oczami dziecka. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz zawarte w tym e – przewodniku!

Regulamin

Regulamin projektu Funduszu Czasu WolnegoCHODŹ POKAŻĘ CI MÓJE OSIEDLE


Organizator:
1. Rada Osiedla Gaj – jednostka pomocnicza Gminy Wrocław z siedzibą przy ul. Krynickiej 80.
2. Wszelkimi sprawami organizacyjnymi zajmuje się: Partnerstwo dla Gaju         w składzie: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21; Szkoła Podstawowa nr 90; Przedszkole nr 49; Przedszkole nr 92; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; Drukarnia Osiedlowa ul. Strońska; Centrum Handlowe „Ferio Gaj”; Stowarzyszenie  „Fundacja Dobrych Dzieł”; Wrocławskie Centrum Opieki  i Wychowania których reprezentuje Adam Wojtaszewski tel: 502034044 e-mail: gaj@osiedla.wroclaw.pl. Adres do korespondencji: 50-555 Wrocław ul. Krynicka 80 Rada Osiedla Gaj.
3. Nazwa Konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi: „Chodź, pokażę Ci moje Osiedle”.
 
Zadanie konkursowe:
Zadanie konkursowe składa się z trzech części:
Wykonajcie maksymalnie cztery zdjęcia formatu 15×21 mało znanych, interesujących miejsc na Osiedlu np. pomnika przyrody, budynku, itd., bez wizerunku osób (rozszerzenie JPEG).
Dzieci, wykonajcie  prace plastyczną na formacie papieru A3 dowolną techniką, wzorowaną nadesłanym zdjęciem.
Dorośli i dzieci; wspólnie stwórzcie krótki opis (maksymalnie: 500 znaków specjalnych) do przesłanego zdjęcia / przesłanych zdjęć.
Cele konkursu:
1.    Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu z najmłodszymi w przestrzeni osiedlowej,
2.    Promocja Osiedla Gaj poprzez zachęcenie mieszkańców do wspólnego spędzania czasu wolnego,
3.    Odkrywanie, eksplorowanie, a także promowanie atrakcyjnych – mało znanych miejsc na Osiedlu Gaj.
4.    Umocnienie relacji międzyludzkich, budowanie wspólnoty.
5.    Rozpoznawanie wyobraźni dziecięcej (świat oczyma dziecka).
 
Adresaci konkursu:
Konkurs jest przeznaczony dla dzieci od 5 do 15 roku życia oraz ich rodziców / opiekunów prawnych / babć, dziadków /, innych osób pełnoletnich, sprawujących nad nimi opiekę podczas realizacji zadań konkursowych.
Forma udziału zawsze pod kierunkiem rodziców / opiekunów prawnych / babć
i dziadków / innych osób pełnoletnich sprawujących nad nimi opiekę:
 indywidualna – dziecko realizuje zadanie  z osobą pełnoletnią  lub maksymalnie dwiema osobami,
 zespołowa – grupa maksymalnie 2 – 6 dzieci wspólnie realizująca zadanie
z osobą pełnoletnią lub maksymalnie dwoma osobami.
 
 
Uczestnicy Konkursu:
1.    Jako uczestnika rozumie się drużynę, w której skład wchodzą co najmniej
 2 osoby, w tym co najmniej 1 osoba pełnoletnia.
2.     Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3.    Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją
przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się
do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza,
iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W tym przypadku decyzję podejmuje rodzic/opiekun.
4.    Każdy z uczestników zobowiązany jest do nadania nazwy swojej drużynie.
 
Skład Komisji Konkursowej:
1.     Adam Wojtaszewski  – Rada Osiedla Gaj koordynator projektu Funduszu Czasu wrocławianin z zamiłowania, chętnie spaceruje po Osiedlu Gaj i w obrębie jego okolicy.
2.     Dyrektorzy:
a.    Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 21
b.    Szkoły Podstawowej nr 90
c.     Przedszkola nr 49
d.    Przedszkola nr 92
e.    Wrocławskiego Centrum Opieki  i Wychowania
3.     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
4.     Drukarnia Osiedlowa
5.     Centrum Handlowe „Ferio Gaj”
6.     Fundacja Dobrych Dzieł
 
 
Zgłoszenia do Konkursu oraz harmonogram Konkursu:
1.    Każda drużyna jest zobowiązana do przesłania prawidłowo wypełnionego kwestionariusza, czyli załącznik nr 1 regulaminu wraz z zadaniem konkursowym tj.:
§  maksymalnie czterema zdjęciami bez wizerunków osób (rozszerzenie JPEG),
§  skanem/zdjęciem pracy plastycznej wykonanej przez dziecko / dzieci dowolną techniką,
§  krótkim opisem wybranego miejsca, pomnika przyrody, budynku itd. (maksymalnie: 500 znaków ze spacjami) na adres mailowy: bogumila.katkowska@wcrs.wroclaw.pl do dnia: 15 września 2021 r.
2.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieuwzględnienia zgłoszenia uczestników w Konkursie: w przypadku słabej jakości zdjęć lub zdjęć z wizerunkiem członków zespołu.
3.    Wyłonienie zwycięzców oraz wyróżnionych prac nastąpi do dnia:
21 września 2021 r.
4.    Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani drogą mailową o wynikach do dnia: 22  września 2021 r.
5.    Odbiór nagród nastąpi w terminie od: 25 września 2021 r. na festynie Osiedlowym
Nagrody w Konkursie:
Nagroda główna dla zwycięzcy/zwycięzców: publikacja pracy wraz z opisem 
w e – przewodniku oraz / lub w przewodniku pn. „„Chodź, pokażę Ci moje Osiedle”. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
Pula nagród rzeczowych 1500,00 PLN
 
Dodatkowe informacje:
Regulamin Konkursu dostępny jest na portalu GajOnline
oraz w siedzibie Organizatora. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest
w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany
z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
 
Postanowienia Końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany zasad  lub unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana na stronie internetowej wke.wcrs.wroclaw.pl. Ponadto uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową o zmianach w regulaminie.
Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie pn. „Chodź, pokażę Ci moje Osiedle”. oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w Informacjach o przetwarzaniu danych osobowych
           (w szczególności imienia i nazwiska/nazwy zespołu) we wszystkich materiałach,  
           niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie
           Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na czas określony przez Organizatora.
 
3. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, osoby odpowiedzialne powołane przez organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu pn. „Chodź, pokażę Ci moje Osiedle”.
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
5. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
6. Wszelkie informacje nt. niniejszej edycji Konkursu pn. „Chodź, pokażę Ci moje Osiedle” można uzyskać w siedzibie Rady Osiedla Gaj e-mail: gaj@osiedla.wroclaw.pl lub u koordynatora projektu p. Adama Wojtaszewskiego e-mail: adam.wojtaszewski@interia.pl  tel: 502034044
 
Przeniesienie praw autorskich:
1.     Prawem autorskim chronione są teksty, zdjęcia, prace plastyczne   i inne materiały powstałe w ramach realizacji zadania konkursowego.
2.     Z chwilą nadesłania przez uczestników Konkursu zadania konkursowego: zdjęcia / zdjęć, tekstu, pracy plastycznej / prace plastyczne lub inne materiały, przechodzą na Organizatora nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do utworu (pracy powstałej w wyniku realizacji zadania konkursowego) w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów – wytwarzania egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie, nadawanie drogą przewodową
i bezprzewodową, wystawianie, odtworzenie, reemitowanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c) rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wprowadzenie korekty i redakcji tekstu, dokonywanie skrótów i opracowań, wykorzystanie utworu lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowanie do wydawnictwa książkowego w tym przewodnika oraz e – przewodnika, materiału promocyjnego, artykułu prasowego, itd.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanego utworu (pracy konkursowej) powoduje przeniesienie Organizatora własności nadesłanego egzemplarza tego utworu bez względu na formę w jakiej został dostarczony. Uczestnicy przystępujący do Konkursu zobowiązują się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.
3.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie pn. „Chodź, pokażę Ci moje Osiedle”
4.  Każdy pełnoletni uczestnik zapoznał się z klauzulą informacyjną Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).
 

Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna


Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Radę Osiedla Gaj
 
1.    Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rada Osiedla Gaj, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Krynicka 80 50-555 Wrocław
– przez e-mail: gaj@osiedla.wroclaw.pl
– telefonicznie: tel. 502034044
 
2.    Inspektor ochrony danych:
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pan/Pani się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Krynicka 80 50-555 Wrocław
– przez e-mail: gaj@osiedla-wroclaw.pl
– telefonicznie: tel. 502034044
 
3.   Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
1)       związanych z realizacją projektu miejskiego „Chodź, pokażę Ci moje Osiedle”
2)    udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski,
3)       wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 
4.    Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1)      niezbędność do realizacji projektu miejskiego „Chodź, pokażę Ci moje Osiedle” (art. 6 ust. 1 lit. b
         RODO),
2)       konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 
5.   Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
2)       Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w dokumentacji związanej z projektem miejskim „Chodź, pokażę Ci moje Osiedle”, przez okres 1 –jednego roku od zakończenia umowy.
 
6.   Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną, podmiotom działającym na zlecenie lub polecenie  Administratora.
W zakresie niezbędnym – Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 
 
7.   Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 
8.    Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
·        prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych
•        prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
•        prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
•        prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). Prawo wniesienia skargi do organu. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Autor: Piotr Nawrotek

Udostępnij